Założenia nowego mechanizmu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji

 • 2017-09-01
 • dr inż. Robert Piątek
 • Posted in: aktualności   kogeneracja  
 • Tagi: CHP   wysokosprawna kogeneracja   aukcje   feed in premium   efektywność energetyczna   generacja rozproszona   system wsparcia CHP  

wysokosprawna kogeneracja Na stronie Ministerstwa Energii pojawiła się prezentacja dyrektora departamentu energii odnawialnej Andrzeja Kaźmierskiego dotycząca założeń nowego mechanizmu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji po roku 2018. Materiał ten dotyczy jednak filozofii nowego systemu wsparcia i trudno w nim znaleźć informacje, na które czeka rynek - tj. jakich dodatkowych przychodów inwestor może się spodziewać jeśli wdroży jednostkę CHP spełniającą kryteria wysokosprawnej kogeneracji. Pretekstem do opublikowania tych założeń nie są wcale konsultacje społeczne proponowanych rozwiązań ale udział p. dyrektora w komercyjnym przedsięwzięciu - V Seminarium "Czynniki rozwoju inwestycji kogeneracyjnych".

Streszczenie


Założenia dla wsparcia istniejących instalacji CHP:

 • System wsparcia oparty będzie o formułę premii dopłacanej do ceny energii elektrycznej,
 • Przedmiotem wsparcia będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej,
 • Wysokość premii referencyjnej ustalana będzie corocznie przez Ministra Energii,
 • Uzyskanie premii poprzedzać będzie proces prekwalifikacji przypisujący poszczególne instalacje do właściwych koszyków,
 • Jednostki wysokosprawnej kogeneracji zostaną przypisane do stosownych koszyków, które grupować będą instalacje o porównywalnych parametrach ekonomicznych (koszty wytwarzania energii elektrycznej),
 • W systemie wparcia uwzględniona zostanie struktura wiekowej instalacji do wysokości premii.


Założenia dla wsparcia nowych instalacji CHP:

 • powstanie nowy system wsparcia, który opierać się będzie o rozwiązania aukcyjne (aukcje w formule „pay as bid”),
 • zachowana zostanie  konkurencyjności aukcji,
 • wsparcie udzielane będzie na okres 15 lat,
 • przedmiotem aukcji będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej,
 •  aukcje poprzedzać będzie proces prekwalifikacji,
 • aukcje przeprowadzane będą odrębnie w 3 koszykach aukcyjnych – osobno dla instalacji przemysłowych oraz pozostałych instalacji (w tym przypadku wprowadzony zostanie podział na instalacje do i powyżej 20 MW mocy zainstalowanej elektrycznej),
 • budżet aukcyjny ustalany będzie przez Ministra Energii w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia aukcji, Minister Energii określać będzie (niewiążąco) 3 letnią perspektywę budżetu aukcyjnego,
 • Minister Energii określać będzie maksymalną wysokość premii w ramach każdego z 3 koszyków aukcyjnych,
 • Mechanizm wsparcia będzie uwzględniał zmienność kosztów wytwarzania energii w czasie – możliwość zmiany wysokości premii w zależności od zdefiniowanych warunków zewnętrznych,
 • System wsparcia uwzględniać będzie monitorowanie procesu inwestycyjnego po wygraniu w aukcji, tak aby na bieżąco posiadać informację o ewentualnym zagrożeniu niezrealizowania inwestycji,
 • System wsparcia uwzględniać będzie monitorowanie i rozliczanie wytwarzania energii po zrealizowaniu inwestycji w celu zapewnienia właściwej walidacji rozwoju wysokosprawnej kogeneracji w Polsce.


Dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW stworzony zostanie system feed in premium (z jedną premią dla wszystkich instalacji bez względu na wielkość mocy, rodzaj paliwa oraz charakterystykę pracy)

źródło: strona internetowa Ministerstwa Energii (http://www.me.gov.pl/node/27474)

 

Prezentacja


Skomentuj